Allmänna vilkor

Denna tjänst tillhandahålls av Vencab AB (”Vencab”) med organisationsnummer 559166-7935.
Vencab skapar enklare vägar till samarbete och fungerar som bron mellan beställare och leverantörer. Vårt område är inom anläggningsbranschen. Våra anslutna kunder är företag som vill hyra eller hyra ut entreprenadmaskiner/lastbilar löpande gällande kr/h eller kr/ton antingen med eller utan förare. Privatpersoner kan ej ansluta sig till Vencab.

Vi förenklar kontakten här emellan, och har som målsättning att leverantörer effektivt ska nå ut med sina tjänster till beställare och därmed undvika tomkörningar och stillestånd. Likaså underlättar vi för beställare att få tag på lediga leverantörer utan dyra mellanhänder.

Alla våra anslutna företag blir kontrollerade gällande kreditvärdighet, giltig F-skattsedel, betalningsanmärkningar med mera. Företag som inte lever upp till Vencabs villkor eller på annat sätt missköter sig blir uteslutna.

Vencab utesluter kunder som på ett eller annat sätt missköter sig och vi får kännedom om detta.
Vencab är ej part i de avtal eller överenskommelser som kan uppstå mellan användare av vår plattform och ansvarar därför heller inte för brist, skada eller annan tvist som kan uppstå som följd av detta.

Vencab förbehåller sig rätten att neka publicering eller ta bort redan publicerat material som kan misstänkas vara olagligt, stötande eller på annat sätt olämpligt i förhållande till den verksamhet som Vencab bedriver.

Genom registrering av företagsuppgifter och andra uppgifter på Vencab.se så ger användaren sitt samtycke till att Vencab i den mening som avses i dataskyddsförordningen (GDPR) behandlar dessa i syfte att tillhandahålla tjänster kopplade till webbsidan Vencab.se.

Artikel 1: Tillämpningsområde

Dessa villkor reglerar användningen av webbplatsen och användarnas tillgång till tjänsten samt till de ytterligare tjänster som erbjuds på webbplatsen.
Varje registrering och / eller prenumeration på gratis eller betalda tjänster, i förekommande fall, innebär att användaren utan förbehåll accepterar bestämmelserna i villkoren som han uttryckligen erkänner att hen har läst, förstått och accepterat i förväg.
Varje användare erkänner att vara en oberoende professionell och ha kapacitet och kvalifikationer som krävs för att komma åt webbplatsen och använda tjänsten.

Den aktuella versionen av villkoren är tillgänglig när som helst och fritt tillgänglig på webbplatsen. Vencab kan ändra villkoren när som helst beroende på vissa tekniska, ekonomiska, juridiska eller kommersiella begränsningar, till exempel lanseringen av nya tjänster.

Användarna informeras om utvecklingen av villkoren inom rimlig tid. I förekommande fall informeras de när de loggar in på de gällande nya villkoren och måste acceptera dem för att kunna fortsätta dra nytta av tjänsterna.
Om detta inte samtycks kan användaren avsluta prenumerationen, den här prenumerationen träder i kraft i slutet av den sista av användarens hyror för alla bokningsförfrågningar som gjorts före ändring av villkoren.
Varje avvikelse från villkoren måste, för att vara giltig och bindande för Vencab, vara föremål för ett skriftligt dokument som undertecknats av Vencab och användaren och som uttryckligen hänvisar till villkoren.

Vencab förbehåller sig rätten att avbryta alla transaktioner eller omedelbart upphöra med sina tjänster till förmån för en användare, särskilt om den bedriver en orättvis kommersiell praxis eller bryter mot någon bestämmelse i villkoren.
En tryckt version av villkoren samt all information som skickas elektroniskt kommer att godkännas i alla rättsliga förfaranden rörande tillämpningen av dessa villkor, på samma sätt och på samma villkor som alla andra dokument skrivna och förvarade i pappersformat .

Det faktum att Vencab inte vid något tillfälle utövar ett privilegium som erkänns av dessa villkor, eller att det inte krävs att någon bestämmelse i avtalet som följer av dessa villkor genomförs, får under inga omständigheter tolkas eller heller som en modifiering av avtalet, inte heller som ett uttryckligt eller tyst avstående från rätten att utöva nämnda befogenhet i framtiden, eller av rätten att kräva ett noggrant genomförande av åtagandena häri.

1.2. Gränser
När hyran görs från en partner är Vencab inte part i transaktionerna och avtalen mellan användarna, den senare är fortfarande den enda beslutsfattaren för genomförandet av ett hyresavtal.
I det här fallet kan Vencab inte vid något tillfälle likställas med en fordons-, maskin- eller utrustningshyrtjänst, vars roll är begränsad till tillhandahållandet av en webbplattform som underlättar förmedling mellan användare och transaktionshantering mellan dessa användare.

Artikel 2: Registrering och skapande av ett användarkonto

2.1. Förutsättningar
För att kunna använda tjänsten och få status som användare måste internetanvändaren först registrera sig och skapa ett användarkonto online eller via telefon hos Vencab. Man måste även vara godkänd i en kreditkoll.
När användarkontot skapas för och under namnet på en juridisk person, förklarar och garanterar den person som utför registreringsförfarandet online eller per telefon med Vencab att ha förmåga, makt och bemyndigande att agera och avsluta i namn och på uppdrag av denna juridiska person inom ramen för webbplatsen och tjänsten, särskilt för ingående och betalning av en hyra.

2.2. Registreringsförfarande
Att konsultera webbplatsen och förvärva användarstatus är gratis.
Öppningen av ett användarkonto utförs vid behov i enlighet med indikationerna på webbplatsen och / eller Vencab och i synnerhet genom att fylla i onlineformuläret eller kommunicera identifierare som tillhandahålls av tredjepartspartnersajter.
De identifierare som valts av användaren får inte kränka tredje parts rättigheter - i synnerhet rättigheter relaterade till efternamn eller varumärken - och inte heller kränka god moral.

Sannheten och noggrannheten i den information som kommunicerats av användaren för att öppna ett användarkonto antas och involverar hans ansvar, särskilt när det gäller hans identitet.
I avsaknad av användarens reglering av sin registrering med hjälp av länkarna som tillhandahålls för detta ändamål förbehåller sig Vencab rätten att vägra bokningsförfrågan och / eller validering av hyran.
Kontona är strikt personliga för användaren, som måste hålla dem hemliga och inte överföra dem till en tredje part eller till någon annan användare.

Vencab förbehåller sig rätten att begära ytterligare information från användaren för validering av användarkontot, denna begäran skickas till honom via e-post eller telefon. En sådan begäran kommer särskilt att motiveras i händelse av ett fel i den överförda informationen, i händelse av motstridig information eller i händelse av tvivel om riktigheten hos den överförda informationen.
I händelse av en begäran om ytterligare information är det upp till användaren att tillfredsställa den inom tio (10) dagar efter det att Vencab skickat sin begäran. Om informationen som användaren begär inte tillhandahålls inom tidsgränsen kan Vencab stänga av eller ta bort användarkontot.

Vencab förbehåller sig i alla fall rätten att aktivera eller inaktivera ett användarkonto efter dess registrering.
Alla ändringar som rör användaren, särskilt en ändring av juridisk form, organisationsnummer, ändring av adress, måste meddelas till Vencab via e-post eller telefon så att Vencab kan uppdatera användarkontot. Varje modifikation ger Vencab rätt att verifiera den nya information som tillhandahålls efter eget gottfinnande.
I vilket fall som helst förbehåller sig Vencab rätten att göra efterhandskontroller av informationen som tillhandahålls av användaren under sitt användarkonto för att verifiera fortsatt överensstämmelse med ovan nämnda regler och dessa villkor.
Om Vencab upptäcker att användaren har lämnat falsk information eller inte har lämnat de ytterligare förklaringar som den kan begära från den, kan användarens användarkonto stängas av eller permanent raderas.

Mer allmänt förbehåller sig Vencab rätten att vägra registrering från en internetanvändare som den har haft en tidigare tvist med eller som inte följer dessa villkor.
Å andra sidan är det underförstått att användaren vid registrering tillåter Vencab att skicka e-postmeddelanden till honom om sina bokningsförfrågningar, liksom e-postmeddelanden med information om förändringar i tjänsten.

2.3. Avstängning eller radering av användarkontot
Användaren kan när som helst och utan anledning, med förbehåll för att de hyresåtaganden som gjorts på webbplatsen och som ännu inte har löpt ut, begära att hans användarkonto avaktiveras via e-post till den kontaktadress som anges på webbplatsen eller genomföra denna process direkt online.
Vencab åtar sig att inaktivera användarens användarkonto inom högst sju (7) dagar från mottagandet av begäran och förutsatt att ingen ytterligare bokning väntar och att användaren är uppdaterad med beloppen.
Vencab kommer att radera användarens personuppgifter i enlighet med dess policy för hantering av personuppgifter.
I händelse av att användaren inte följer dessa villkor eller i fall av bedrägliga handlingar från användaren, kan Vencab anmäla nämnda överträdelser via e-post till användaren och när det passar tillfälligt stänga användarens konto, detta om
• Användaren bryter mot bestämmelserna i villkoren eller begår brottsliga handlingar;
• Vencab noterar att användaren inte har anslutit till sitt användarkonto under en period av två (2) år och efter att ha skickat ett påminnelsemeddelande som har varit ineffektivt i åtta (8) veckor;
• Användaren har varit föremål för låga eller noll betyg vid flera tillfällen;
• Användaren skadar allvarligt andra användare, särskilt genom att regelbundet skada eller förstöra materialet;

Artikel 3: Bokningstjänst

3.1. Kännetecken för annonser
Vencab sätter upp annonser på webbplatsen enligt en typologi och / eller en modell av utrustning som är tillgänglig för uthyrning.
Annonserna innehåller allmän och vägledande information, så att de berörda materialen kan variera särskilt vad gäller märke, färg, storlek, kraft etc.
Användaren erkänner den icke-kontraktsmässiga karaktären av innehållet i Annonserna som publiceras av Vencab och i synnerhet fotografier och tekniska egenskaper hos utrustningen som visas där.
För bekräftelse och / eller information om de faktiska egenskaperna hos den hyrda utrustningen uppmanas användaren att kontakta Vencab och / eller att kontakta partnern direkt när han gör sin bokningsförfrågan.

Hyresgästen som vill göra en bokningsförfrågan för en specifik utrustning förbinder sig också att under denna bokningsförfrågan ange de begränsningar och / eller de specifika behov som hyran kan vara föremål för.
Hyresgästen måste också, före uthyrning, se till att utrustningen som erbjuds effektivt uppfyller hans behov och / eller begränsningar. Vencab kan inte på något sätt hållas ansvarigt för ett dåligt val av utrustning av hyresgästen.
Vencab ansvarar inte på något sätt gentemot partnern för en betalningshändelse om det belopp som betalats av hyresgästen av någon anledning måste återlämnas, särskilt i händelse av motstånd mot betalningsmedlet eller bedräglig användning.

Artikel 4: Genomförande av hyran
Varje användare åtar sig att göra sitt bästa för att hyran ska fungera korrekt. Det är deras ansvar att genomföra hyran enligt de villkor som överenskommits mellan dem när den avslutas på webbplatsen.
När hyran är slutförd mellan hyresgästen och en partner, fungerar Vencab endast som mellanhand för länkningen av användare, och med hänsyn till principen om den relativa effekten av kontrakt, kan det inte vara en garant för genomförandet av hyran.
Den bokning som sålunda slutförs via webbplatsen engagerar uteslutande partnern och hyresgästen, så att dess genomförande är ensam ansvar för den senare.
I vilket fall som helst kommer Vencab att inrätta nödvändiga medel för att så långt som möjligt lösa alla problem och / eller svårigheter som en användare stöter på som Vencab känner till.

Artikel 5: Hjälptjänster

5.1. Formalisering av dematerialiserade fakturor
Webbplatsen tillåter partnern att registrera fakturan / fakturorna i slutet av hyran som partnern kommer att ha publicerat, motsvarande hyran, så att den / de kan överföras av Vencab till hyresgästen, särskilt för syfte att överföra medel till partnern.
All ytterligare fakturering, som inte ursprungligen planerats, måste meddelas till Vencab och registreras på den faktura som genereras på webbplatsen.
I händelse av ytterligare fakturering till retur av den hyrda utrustningen via webbplatsen och motsvarande merkostnader (städning, bränsle osv.), Är partnern skyldig att utfärda och skicka en faktura till webbplatsen Vencab för beloppet motsvarar merkostnaderna som hyran genererar.
I vilket fall som helst förbinder sig partnern att leverera sina fakturor uteslutande till Vencab och avstår därför från att överföra dem direkt till en hyresgäst av någon anledning. Partnern åtar sig således att ange fakturorna direkt på webbplatsen, den senare kommer automatiskt att skickas till hyresgästen med balansräkningen för eventuell återstående betalning.
Partnern har redan gett Vencab mandat att redigera och skicka hyresfakturorna. Dessa kommer att skickas via e-post till hyresgästen, liksom till partnern, och kommer också att finnas tillgängliga på webbplatsen, i vart och ett av användarkontona för partnern och hyresgästen.
Alla problem relaterade till fakturering ger Vencab rätt att blockera den senare. I det här fallet informeras partnern om att betalningsfristen sannolikt kommer att påverkas.

5.2. Respons
Användare har möjlighet att skicka alla kommentarer eller åsikter om uthyrningen direkt till Vencab vid den kontakt som tillhandahålls för detta ändamål på webbplatsen.
Användaren förbinder sig att kommunicera till Vencab information som är uppriktig, sanningsenlig, följer och respekterar tredje parts rättigheter, och som är relaterad till en Uthyrning och Tjänsten.
Dessutom kan användaren som anser sig vara utsatt för ett skadligt meddelande eller kränker hans rättigheter från en annan användare, skicka ett meddelande om detta till Vencab på den kontaktadress som anges på webbplatsen.
I händelse av en effektiv överträdelse kan Vencab:

  • skicka ett meddelande till meddelandets författare som anger att det har raderats.
  • radera meddelandet
  • och fortsätt med avstängning och / eller stängning av användarens konto för användaren i fråga.

5.3. Försäkring
All utrustning som erbjuds på webbplatsen måste täckas för deras uthyrningsaktiviteter.

5.4. I händelse av en hyra med en partner
Partnern måste ha ett försäkringsavtal som täcker utrustningen under sin hyra.
Försäkringen syftar till att garantera hyresgästens ansvar för skador på utrustning eller byggmaskiner i händelse av en skadeståndsanspråk under hyrestiden. Det garanterar skada, brott eller förstörelse, oförutsedd eller oavsiktlig, genomgått av maskiner och utrustning som hyrs när de åtar sig hyresgästens kontraktsansvar gentemot partnern.
Garantier, begränsningar och villkor för tillämpningen av den försäkring som hyresgästen och partnern måste respektera förklaras i informationsmeddelandet. Kvalificerat material anges också i detta informationsmeddelande.

Artikel 6: Ersättning för tjänster

Partnern och hyresgästen åtar sig att använda tjänsten rättvist. Som sådan avstår de särskilt från att kringgå tjänsten i syfte att slutföra hyran.
Varje partner som har gjort en hyra med en användare genom Vencab-tjänsterna förbinder sig att använda nämnda tjänster för alla efterföljande hyresförfrågningar från denna användare.
Misslyckas med det:

  • Vencab kommer att erhålla en provision vars belopp är lika med det som Vencab borde ha fått för den berörda hyran.
  • Partnern ansvarar utöver Vencab för en påföljd motsvarande 25% av det hyrespris som tillämpas på webbplatsen.
    Som sådan förbehåller sig Vencab rätten att varje år be partnern om ett uttalande som visar de transaktioner som utförs med kunder som tillhandahålls av Vencab.

Artikel 7: Ansvar
Vencab fungerar endast som en teknisk mellanhand och begränsar sina tjänster till tillhandahållandet av en webbplattform som erbjuder olika funktioner, i synnerhet bokningshantering för användarutrustning.
Vencab kan inte garantera användaren att dessa tjänster är fria från laster eller fel att de sannolikt kommer att uppfylla de förväntningar och begränsningar som är specifika för varje användare.
Vencab förbehåller sig rätten att tillfälligt avbryta åtkomsten till webbplatsen eller till vissa funktioner, särskilt för progressiva eller korrigerande tekniska underhållsoperationer som är specifika för dess drift.
Vencab:
• Inte i något fall kan förklaras ansvarig i händelse av helt eller delvis upphävande av sina tjänster, tillämpning av ett rättsligt eller administrativt beslut eller störningar av telekommunikation, dator- och / eller telefonnät,

Vencab förbehåller sig därför rätten att radera alla användarkonton som bryter mot lagar och andra författningar eller som strider mot villkoren.
Tjänsterna som levereras av Vencab på webbplatsen täcker i synnerhet inte verifieringen av innehållet eller reklamens riktighet eller noggrannhet eller validering av användarnas färdigheter och yrkeskvalifikationer. Dessutom är Vencab inte på något sätt part i avtal mellan användare efter bokningsförfrågningar som gjorts med hjälp av webbplatsens tekniska resurser och verktyg och kan inte garantera att hyrorna fungerar korrekt.
Vencab utövar ingen kontroll över kvaliteten, säkerheten eller lagligheten hos de uthyrningar som erbjuds av Partners via webbplatsen.
I synnerhet garanterar partnern:

I. att utrustningen regelbundet besiktigas och / eller registreras i sverige hos någon lokal eller nationell administration som är behörig för dess trafik på allmänna vägar, att alla tekniska kontroller som införts enligt lag är uppdaterade, om tillämpligt och att den är utrustad med all nödvändig säkerhet Utrustning;

II. att han är ensam ansvarig för lagligheten och efterlevnaden av gällande bestämmelser, särskilt med avseende på hans status och hyra av utrustningen;

III. att han innehar de nödvändiga försäkringar som gäller för utrustningen.
Partnern förbinder sig att också ha denna försäkrad i samband med hyra av denna utrustning.
Vencab har inte uppdraget eller ansvaret att hjälpa användare i syfte att sluta en hyra. Det garanterar inte på något sätt slutandet av en hyra mellan användare.

Följaktligen kan Vencab inte hållas ansvarig för någon tvist som rör uthyrning som erbjuds / gjorts av användare via webbplatsen.
Som sådan garanterar användaren Vencab mot alla åtgärder eller åtgärder som kan vidtas mot den senare av en tredje part som ett resultat av all information som han har publicerat på webbplatsen och / eller delat med andra användare.
Vencabs ansvar är uttryckligen begränsat till de enda fall av villkor som inte uppfylls och som sådan väger det Vencab en enkel skyldighet för medel som användarna uttryckligen erkänner.
Vencabs ansvar för Tjänsten är begränsad (i) endast till direkt skada orsakad av dess exklusiva handling, och (ii) till det belopp som betalats / betalas till Partnern eller betalas av Hyresgästen för Hyran under vilken skadorna har inträffat.
Vencab kan inte hållas ansvarigt för att reparera indirekta skador, såsom förlust av vinst, förlust av vinst, förväntade besparingar, image, kundbas, kontrakt, data, drift, att hitta sitt ursprung eller vara en följd av brott mot Vencab.
Partnern erkänner uttryckligen att Vencab endast garanterar de belopp som ska betalas för hyran enligt förbehållet och i tillämpliga fall för aktivering av insättningen.

Varje användare av webbplatsen vars beteende har avslöjat en överträdelse av bestämmelserna i villkoren eller som skulle ha medfört en överträdelse eller en risk för intrång i användarnas säkerhet kan få sitt användarkonto raderat av Vencab utan möjlighet till detta Användaren söker ersättning från vilken orsak det än är.

Artikel 8: Immateriell äganderätt

8.1. Vencabs immateriella rättigheter
Vencab är en partner eller innehavare av immateriella rättigheter på webbplatsen och i synnerhet alla texter, kommentarer, verk, illustrationer, logotyper, piktogram eller något grafiskt element eller design, arkitektur, programvara, videor, bilder, musik etc. oavsett om det är visuellt eller ljud, reproducerat på webbplatsen såväl som databaser för vilka det har kvaliteten på producenten i den mening som avses i bestämmelserna i immaterialrättkoden (" webbplatselementen ").
Alla element på webbplatsen är skyddade av upphovsrätt och / eller varumärkeslagstiftning och / eller databasrätt, för hela världen. Vencab kommer att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att bevara sina rättigheter och intressen mot någon person som fortsätter utan föregående skriftligt tillstånd till reproduktion, representation, översättning, utvinning, anpassning, översättning eller distribution av något sätt för alla eller delar av elementen på webbplatsen.
Ingen bestämmelse i dessa villkor får tolkas så att den ger användaren en licens för immateriella rättigheter, av vilka Vencab kan ha egendomen eller ensamrätten att använda.

8.2. Användares immateriella rättigheter
Användare är ensamma ansvariga för det innehåll de publicerar på webbplatsen och delar med andra användare som en del av användningen av tjänsten. Som sådan måste användarna särskilt se till att de har alla nödvändiga rättigheter och behörigheter för distribution av detta innehåll på webbplatsen och / eller för dess delning.
Användarens laddning av allt upphovsrättsskyddat innehåll under upphovsrätt, varumärken, databaser eller annat ger Vencab, under upphovsrättens längd och för hela världen, en icke-exklusiv rätt att reproducera, representera, översätta och anpassa innehållet på webbplatsen och på något annat digitalt, analogt eller pappersmedium.
Användaren garanterar Vencab mot konsekvenserna av alla anspråk som rör rättigheterna till innehållet de laddar upp till webbplatsen, som härrör från tredje part som åberopar kränkning av någon rättighet (intrång, orättvis och / eller parasitisk konkurrens, etc.) på webbplatsen grund för en immateriell rättighet eller någon annan rättighet som tillhör den.
Användaren förbinder sig att ersätta Vencab för eventuella skador som kan drabbas av den och ersätta den för skador och räntor, kostnader, särskilt för rådgivning, som den kan ha uppkommit i detta avseende.

Artikel 9: Force majeure

9.1
Vencab: s ansvar kan under inga omständigheter göras i händelse av en händelse av force majeure som anses vara sådan i lag och rättspraxis.
Betraktas som force majeure med tanke på Vencab: s skyldigheter, händelser utanför dess kontroll och som det inte rimligen kunde förväntas förutse, i den mån de inträffar försvårar eller blir dyrare att fullgöra sina skyldigheter.
Detta kommer särskilt att vara fallet, utan att denna lista är uttömmande, i händelse av avbrott i transportmedel eller kommunikationskanaler, regeringshandlingar, ändringar av reglerna som gäller för dessa villkor, händelser som sannolikt hindrar en korrekt drift av Vencabs, webbplatsen eller tjänsten, dess leverantörer eller dess underleverantörer (såsom strejker, lockout, total eller delvis arbetslöshet, olycka, brand, översvämning, avbrott i online-kommunikationstjänster etc.).

Artikel 10: Insamling av personuppgifter - cookies

10.1. Behandling
Användaren informeras om att Vencab samlar in personuppgifter om honom, uteslutande avsedda för Vencab och som är föremål för automatiserad behandling för tekniska och statistiska ändamål som en del av hanteringen av webbplatsen, användarkonton och bokningar, samt förbättring av webbplatsen och de tjänster som erbjuds av Vencab.
Vencab påminner användaren om att hans telefonsamtal med Vencabs tjänster kan spelas in eller lyssnas på av Vencab i strikt bevis.
De personuppgifter som samlas på detta sätt kommer inte att behandlas för andra ändamål än de som nämns ovan.
Vencab implementerar alla lämpliga medel för att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten för data som utbyts under användningen av webbplatsen och dess tjänster.
Personuppgifter som samlas in av Vencab förvaras i tre (3) år efter avregistrering av användarkontot med undantag av personuppgifter som samlas in per telefon som förvaras i sex (6) månader efter registrering.

10.2. Användning av "cookies"
För att förenkla användarens åtkomst till tjänsterna och till sitt användarkonto under besöken efter hans första anslutning till webbplatsen använder Vencab cookies som finns kvar i upp till tretton (13) månader på hårddisken på användarens dator när hans webbläsare är stängd.
Dessa "cookies" är små textfiler som innehåller information som är specifik för webbplatsanvändaren, lagrad på användarens hårddisk och kan endast läsas av den server som tillhandahöll den. Vencab använder begränsad användning av "cookies" för att optimera konsultationen av webbplatsen.
Vencab använder också så kallade "session" -kakor som är nödvändiga för att analysera användningen och strukturen på webbplatsen för att ständigt förbättra tjänsterna och de tekniska medel som är tillgängliga för webbplatsens användare.
Användaren kan alltid radera dessa cookies manuellt eller hantera sina behörigheter när de implementeras genom att ändra deras webbläsarinställningar.
Vencab använder inte dessa spårningsverktyg för att överföra dessa uppgifter till tredje part eller till marknadsföringsplattformar, och inte heller för att länka uppgifterna till personuppgifter (namn, adress, etc.) utan användarens uttryckliga medgivande. I förekommande fall kommer användaren att begära detta samtycke i förväg.

Artikel 11: Konvention av bevis
Som en del av driften av Webbplatsen och Tjänsten tidsbestäms och arkiveras av Vencab delar som gäller procedurer och åtgärder som utförs på webbplatsen av användarna: godkännande av dessa villkor etc.

Artikel 12: Oberoende
Vencab och användarna erkänner att de är och förblir oberoende yrkesverksamma, var och en försäkrar riskerna med sin egen verksamhet.
Bestämmelserna i dessa villkor är exklusiva för någon form av kontroll eller styrning av Vencab över användarens aktiviteter.
Följaktligen kan användningen av tjänsterna inte på något sätt placera användaren i ett tillstånd av underordnande till Vencab.
Dessa villkor betecknar inte och kan inte tolkas som att de utser användaren eller någon av hans anställda, medarbetare eller underleverantörer som använder tjänsterna som partner, juridisk representant eller agent för Vencab, för något ändamål.
Användaren ensam tar på sig alla kostnader i samband med utövandet av sin aktivitet och kommer personligen att betala de relaterade sociala avgifterna och skatterna.

Artikel 13:
Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor anses vara ogiltiga eller förklaras som sådana med tillämpning av en lag, en förordning eller efter ett beslut som har blivit slutgiltigt av en behörig domstol, kommer de andra bestämmelserna att behålla sin fulla giltighet. och omfattning. I förekommande fall åtar sig Vencab att omedelbart ta bort och ersätta nämnda klausul med en liknande och rättsligt giltig klausul.

Artikel 14: Titlar
Om det är svårt att tolka titeln och kapitlet i någon av artiklarna och någon av klausulerna, betraktas titlarna som oskrivna.

Artikel 15: Tilldelning av behörighet - tillämplig lag
Dessa villkor regleras av svensk lag.
Alla klagomål måste skickas inom femton (15) dagar efter genomförandet eller det schemalagda datumet för utförande av Tjänsten som prenumererar på användaren till följande adress:
Landövägen 417
29169 Fjälkinge
Varje tvist som kan uppstå i samband med genomförandet eller tolkningen av dessa villkor, om de inte tidigare har varit föremål för en minnesförlikning mellan parterna, måste överlämnas till behöriga domstolar.